MED. INS.


Prawo do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce dla polskich emerytów mieszkających w USA


Oddz. Missouri KPA przy wsparciu Krajowego KPA, czyni starania w celu odwrócenia decyzji  ZUS, NFZ i Ministerstwa Zdrowia, dotyczącej odmowy prawa do ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce polskim emerytom ze względu na zamieszkiwanie w USA (poza UE).

Polscy emeryci mieszkający w USA, będący obywatelami polskimi i przebywający tymczasowo w Polsce, jeżeli chcą płacić składki na ubezpieczenie zdrowotne to wg. obowiązujących przepisów powinni mieć prawo do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce.

Wygląda na to, że decyzja ZUS, NFZ i Ministerstwa Zdrowia dotycząca odmowy prawa do ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce polskim emerytom z USA jest nieuzasadniona.

Czytając przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia  2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dowiadujemy się, że prawo do ubezpieczenia zdrowotnego dla polskich emerytów zamieszkałych w USA powinno wynikać z poniższych artykułów:

Art.3.1. Ubezpieczonymi są
4) osoby posiadające obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym  Handlu (EFTA), niezamieszkujące na terytorium  państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), jeżeli podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i są objęte:
a) ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 11, poz.74, z pozn. zm.)

Art. 66.1. Obowiązkowi ubezpieczania zdrowotnego podlegają:
16) osoby pobierające emeryturę lub rentę,  ……

Art.72.1. Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających emeryturę lub rentę powstaje od dnia od którego przysługuje wypłata emerytury lub renty, i wygasa z dniem zaprzestania pobierania świadczenia.

Art. 75.1.Osoby pobierające emeryturę lub rentę zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego jednostka organizacyjna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych określona w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych,…..

Art. 77.1. Zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego……., o których mowa w art. 74-76a, są kierowane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych………..
2. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 1, zawierają:
2) wskazanie Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Funduszu w przypadku osób,o których mowa w art.66 ust.1 pkt 16, jeżeli osoby te nie mają miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

Zgodnie z powyższym, ustawa z dnia 27 sierpnia  2004 r., o świadczeniach  opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie który dotyczy polskich emerytów, będących polskimi obywatelami i niezamieszkujących w UE, jednoznacznie określa ich prawo do podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu i tym samym powinna być stosowana do polskich emerytów z USA.