Retirement – How to Apply for Polish Pension in the U.S.


Czy wiesz, że mieszkając w USA możesz złożyć wniosek o POLSKĄ EMERYTURĘ w lokalnym biurze SOCIAL SECURITY ADMINISTRATION (SSA)?


Stosowanie umowy z USA o zabezpieczeniu społecznym w zakresie emerytur i rent ustalanych przez ZUS

 Podstawy prawne

W dniu 1 marca 2009 r. weszła w życie Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o zabezpieczeniu społecznym, podpisana w Warszawie 2 kwietnia 2008r., Umowa z 2008 r. reguluje stosunki polsko-amerykańskie w zakresie ubezpieczeń społecznych.

Jeden wniosek o świadczenia

Zgłoszenie wniosku o świadczenia do instytucji ubezpieczeniowej jednego państwa uruchamia postępowanie o przyznanie również odpowiednich świadczeń w instytucji ubezpieczeniowej drugiego państwa. W takich przypadkach nie ma potrzeby składania dwóch odrębnych wniosków – do instytucji polskiej i amerykańskiej. Data zgłoszenia wniosku jest w takim przypadku wiążąca także dla instytucji drugiego państwa – Strony Umowy. Wnioskodawca może również zażądać ograniczenia wniosku do świadczeń zgodnie z przepisami prawa jednego państwa.

Umowa gwarantuje, że wniosek lub dokument nie może być odrzucony wyłącznie z tego powodu, że został sporządzony w języku drugiej Strony. Oznacza to, że wnioski kierowane do instytucji polskiej i amerykańskiej mogą być sporządzane zarówno w języku angielskim, jak i w języku polskim.

Gdzie zgłosić wniosek o emeryturę lub rentę

Osoba zainteresowana, wniosek o emeryturę/rentę przysługującą z obu państw może zgłosić:

 • w przypadku zamieszkiwania w Polsce:
  • do polskiej instytucji właściwej, tj. odpowiednio do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli ostatnio w Polsce była ubezpieczona w ZUS, albo do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, jeżeli ostatnio w Polsce była ubezpieczona w KRUS;
  • do amerykańskiej instytucji właściwej, do Federalnego Biura Świadczeń (Federal Benefis Unit) przy Ambasadzie USA w Warszawie;
 • w przypadku zamieszkiwania w USA:
  • do amerykańskiej instytucji właściwej, tj. do Social Security Administration (SSA);

Zgłoszenie wniosku o świadczenia z Polski i USA do instytucji amerykańskiej

 • Osoby zamieszkałe na terytorium USA wniosek o świadczenia polskie lub amerykańskie ustalane z zastosowaniem Umowy zgłaszają do terenowej placówki instytucji amerykańskiej Social Security Administration (SSA).
 • Przy ubieganiu się o świadczenia z ZUS przez osoby zamieszkałe w USA, szczególnie ważne jest podanie prawidłowych polskich identyfikatorów numerycznych: PESEL, NIP (w przypadku osoby, której identyfikatorem jest NIP), seria i nr dowodu osobistego lub paszportu – zwłaszcza w odniesieniu do osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r., które ubiegają się o emeryturę z nowego systemu, opartą o środki zewidencjonowane na koncie emerytalnym w ZUS. Przy ubieganiu się o nową emeryturę, która jest świadczeniem powiązanym z kontem emerytalnym w ZUS, konieczna jest prawidłowa identyfikacja ubezpieczonego. Trzeba wiedzieć, że konto emerytalne w ZUS, zgodnie z polskimi przepisami, identyfikowane jest przy pomocy numeru PESEL, natomiast w sytuacji, gdy osoba ubezpieczona nie posiada numeru PESEL, nie podała go lub podany numer budzi wątpliwości co do jego prawidłowości, konto ubezpieczonego oznacza się numerem NIP, a jeżeli nie posiada również tego numeru – serią i numerem dowodu osobistego albo paszportu (również paszportu zagranicznego).
 • Jeżeli wniosek o świadczenia z ZUS został zgłoszony do terenowej placówki instytucji amerykańskiej SSA, przekazuje ona wniosek wraz z załączonymi dokumentami do Centrum Operacji Międzynarodowych SSA w Baltimore. Instytucja ta ustala uprawnienia do amerykańskich świadczeń emerytalno-rentowych. Wniosek o polskie świadczenia przekazywany jest przez amerykańską instytucję z Baltimore do właściwej dla zainteresowanego polskiej instytucji ubezpieczeniowej, czyli odpowiednio: do ZUS albo do KRUS.
 • Jeżeli po Stronie polskiej właściwą instytucją jest ZUS, wniosek podlega rozpatrzeniu przez I Oddział ZUS w Warszawie, który wydaje decyzję w sprawie polskich świadczeń i podejmuje wypłatę przyznanej emerytury lub renty.

Formularz dla wniosku o emeryturę mozna pobrać z internetu. Jest to „Form SSA-2490-BK

Szczegółowe informacje o stosowaniu Umowy z USA o zabezpieczeniu społecznym w zakresie emerytur i rent ustalanych przez ZUS  są zawarte na poniższym „linku”

STOSOWANIE UMOWY Z USA O ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM W ZAKRESIE EMERYTUR I RENT USTALANYCH PRZEZ ZUS