SOCIAL SECURITY BENEFIT Windfall Elimination Provision \ EMERYTURA Z SOCIAL SECURITY Windfall Elimination Provision

WEP, according to the Social Security Administration, represents the elimination (deduction) of the unjustified profit (windfall) from the Social Security (SS) retirement benefit, which allegedly results from a more favorable calculation of the SS benefit for people who also have a benefit from a source outside of the SS system (uncovered), compared to people whose whole job was covered by SS system.

WEP, według SSA, jest eliminacją (potrąceniem) nieuzasadnionego zysku („windfall”) ze świadczenia emerytalnego z SS, który rzekomo wynika z korzystniejszego obliczenia świadczenia SS dla osób posiadających również świadczenie ze źródła spoza systemu SS, w porównaniu do osób pracujących cały czas w systemie SS.

Czytaj dalej / Read more: