PODZIĘKOWANIE ZA SOLIDARNOŚĆ I POPARCIE \THANKS FOR SOLIDARITY AND SUPPORT

PODZIĘKOWANIE ZA SOLIDARNOŚĆ I POPARCIE

 

Dnia 27 maja, 2023 r. Jego Ekscelencja Arcybiskup Saint Louis Mitchell T. Rozanski ogłosił swoją oficjalną decyzję, na mocy której POLSKA PERSONALNA PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA pod wezwaniem ŚW. AGATY w SAINT LOUIS nie zostanie zamknięta i zachowa swój dotychczasowy status.

W imieniu parafian, jesteśmy wdzięczni Jego Ekscelencji Arcybiskupowi za wysłuchanie i uwzględnienie naszych próśb. Serdecznie dziękujemy też Szanownemu Konsulowi Generalnemu Polski w Chicago, Panu Pawłowi Zyzakowi za jego wstawienictwo u Jego Ekscelenji. Szczególnie dziękujemy wszystkim organizacjom polonijnym i osobom prywatnym, które poparły APEL Kongresu Polonii Amerykańskiej, Oddziału Missouri dotyczący obrony przed likwidacją POLSKIEJ PARAFII RZYMSKO-KATOLICKIEJ w Saint Louis.

Wierzymy, że Państwa wsparcie wpłynęło na decyzję Jego Ekscelencji. Mamy nadzieję, że dzięki temu Św. Agata będzie teraz na długo służyć Polonii w Saint Louis nie tylko jako polski Kościół, ale również jako ośrodek edukacyjny, kulturalny i społeczny.

THANKS FOR YOUR SOLIDARITY AND SUPPORT

On May 27, 2023, His Excellency Archbishop Saint Louis Mitchell T. Rozanski announced his official decision by which the POLISH PERSONAL ROMAN CATHOLIC PARISH of ST. AGATHA in SAINT LOUIS will not be closed and will retain its current status.

On behalf of the parishioners, we are grateful to His Excellency for hearing and considering our requests. Also, we would like to thank the Honorable Consul General of Poland in Chicago, Mr. Paweł Zyzak for his intercession with His Excellency. Especially, we would like to thank very much all Polonia organizations and individuals who supported the APPEAL of the Polish American Congress, Missouri Division regarding the defense against the liquidation of the POLISH ROMAN CATHOLIC PARISH in Saint Louis.

We believe that your support influenced His Excellency’s decision. We hope that thanks to this, St. Agatha will now serve the Polish community in Saint Louis for a long time not only as the Polish Church but also as an educational, cultural, and social center.

Serdecznie dziękujemy
Z poważaniem

Marek Waniołka,
Prezes 
Kongres Polonii Amerykańskiej,
Oddz . Missouri