PASI znowu apeluje do Polaków! PASI appeals again!

Od Ciebie zależy, czy Twoja amerykańska emerytura wypłacana przez Social Security będzie pomniejszana, jeśli pobierasz emeryturę polską.
Klauzula WEP uchwalona przez Kongres jest krzywdząca dla odbiorców dwóch emerytur. Nakazuje ona zmniejszenie amerykańskiej emerytury osobie, która otrzymuje drugą emeryturę wypracowaną poza systemem Ubezpieczeń Social Security( SSA); a taką jest emerytura polska.
   Ponadto  Social Security wylicza i żąda zwrotu całej nadpłaty, gdy rozpozna zatajenie faktu pobierania drugiej emerytury. PASI wystosowała petycję do Kongresu i domaga się w niej zmiany prawa i uchylenia tej złej prowizji WEP. Petycję musi poprzeć przynajmniej 500 000 osób. Dlatego zbieramy podpisy obywateli amerykańskich pod naszą petycją. Poproście znajomych, członków swoich rodzin do podpisania petycji. Niech sprawiedliwość zwycięży!

Prosimy wejdż na internecie na stronę

Tu Podpisz petycję.

PASI appeals again,

It is up to you whether your US Social Security pension will be reduced if you receive a Polish pension.
The WEP clause passed by Congress is detrimental to recipients of two pensions. It orders a reduction in your US pension if you receive a second pension earned outside the Social Security (SSA) system; and such is the Polish pension.
   In addition, Social Security calculates and demands the return of the entire overpayment when it recognizes the concealment of the fact of receiving a second pension. PASI has petitioned Congress to change the law and repeal this evil WEP provision. The petition must be backed by at least 500,000 people. That is why we are collecting signatures of American citizens on our petition. Ask your friends and family members to sign the petition. Let justice prevail!

Please go online to the website: https://www.change.org/p/stop-penalizing-foreign-pensioners-repeal-the-windfall-elimination-provision?recruited_by_id=16603e00-c5d7-11ed-8ee3-ef9e2d7c1c22

and sign the petition.