PAC – Resolutions of PAC Missouri Division


The Resolutions of the Missouri Division of the Polish American Congress for the Meeting of Council of National Directors (Washington DC, September 25 – 28, 2017)

Resolution #1
concerning the Medical Insurance in Poland for the Polish retirees living in USA

 

WHEREAS, the Polish Government groundlessly denies the Medical Insurance in Poland for the Polish retirees living in USA, and

WHEREAS, based on the existing Polish laws, the Polish retirees living in USA, should be entitled to the Medical Insurance in Poland, when they are vacationing in Poland,

THEREFORE, the Polish American Congress demands that the Polish Government must apply the existing Polish laws to the Polish retirees living in USA in the same way as to the Polish retirees living in Poland or UE, and should not discriminate and treat them differently.

Resolution #2
concerning the Social Security Windfall Elimination Provision (WEP) benefit cut

 

WHEREAS, the Polish retirees are suffering the Social Security Windfall Elimination Provision (WEP) benefit cut due to the Polish retirement pension, and

WHEREAS, based on SSA – POMS: RS 00605.386 the Windfall Elimination Provision will not apply when the Polish retirees are entitled to a regular U.S. benefit, as well as a Polish benefit based on a totalization agreement with the U.S., and

WHEREAS, based on the Agreement between the United States of America and the Republic of Poland on Social Security ( Art.9, 3) & 4)), if according to the laws of the Republic of Poland, the right to benefits arises without consideration of periods of coverage under the laws of the United States, then the benefit will be granted based only on the periods of coverage accumulated according to the laws of the Republic of Poland, unless the amount of the benefit determined based on the totalization agreement will be more favorable,

THEREFORE, the Polish American Congress demands that the Polish Government always determine the benefit for the Polish retirees based on the totalization agreement (w/o the WEP cut), as long as taking into account of the sum of both benefits (the Social Security and the Polish benefits) is more favorableRezolucje Oddziału Missouri Kongresu Polonii Amerykańskiej na Zebranie Rady Dyrektorów Krajowych (Washington DC, 25 – 28 września, 2017r.)

 

Rezolucja #1
dotycząca obowiązkowych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce dla polskich emerytów mieszkających w USA

 

PONIEWAŻ, Rząd Polski bezzasadnie odmawia prawa do obowiazkowego ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce polskim emerytom mieszkającym w USA, oraz

PONIEWAŻ, w oparciu o istniejące prawo polskie, polscy emeryci mieszkający w USA powinni być objęci obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym w Polsce w czasie ich tymczasowego pobytu w Polsce,

PRZETO, Kongres Polonii Amerykańskiej domaga się żeby Rząd Polski stosował istniejące prawo polskie w stosunku do polskich emerytów mieszkających w USA w ten sam sposób jak do polskich emerytów mieszkających w Polsce czy UE, oraz żeby zaprzestał ich dyskryminować poprzez traktowanie ich inaczej niż mieszkających w Polsce czy UE.

Rezolucja#2
dotycząca potrąceń „Windfall Elimination Provision (WEP)” z emerytury z „Social Security”

 

PONIEWAŻ, polscy emeryci podlegają potrąceniom „Windfall Elimination Provision (WEP)” z emerytury z „Social Security”, z racji pobierania polskiej emerytury, oraz

PONIEWAŻ, w oparciu o SSA – POMS: RS 00605.386  potrącenie “Windfall Elimination Provision” nie obowiązuje, kiedy polski emeryt będąc uprawniony do normalnej amerykańskiej emerytury jest również uprawniony do polskiej emerytury w oparciu o umowę z USA o łączeniu okresów (totalization agreement), oraz

PONIEWAŻ, w oparciu o Umowę o Zabezpieczeniu Społecznym między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Rzeczpospospolitą Polską ( Art.9, 3) & 4)), jeżeli, zgodnie z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej, prawo do świadczeń  powstaje bez uwzględniania okresów ubezpieczenia zgodnie z przepisami prawa Stanów Zjednoczonych, to przyznaje się świadczenia i ustala ich wysokość wyłącznie na podstawie okresów ubezpieczenia zgromadzonych na podstawie przepisów prawa Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że wysokość świadczeń ustalona na podstawie łączenia okresów (totalization agreement) jest korzystniejsza,

PRZETO, Kongres Polonii Amerykańskiej domaga się żeby Rząd Polski zawsze ustalał świadczenia dla polskich emerytów w oparciu o łączenie okresów (totalization agreement – bez potrącania „WEP”) jeżeli brana pod uwagę suma obu świadczeń (emerytura polska i emerytura z „Social Security”) jest korzystniejsza.