NIEPRZEMYŚLANA DECYZJA CZY CELOWE ZNIEWAŻENIE POLONII / A MISGUIDED DECISION OR DELIBERATE INSULT TO POLISH AMERICANS

NIEPRZEMYŚLANA DECYZJA CZY CELOWE ZNIEWAŻENIE POLONII / A MISGUIDED DECISION OR DELIBERATE INSULT TO POLISH AMERICANS

Pomnik Katyński, tak jak nowo otwarte Muzeum Ofiar Komunizmu, powinien ostrzegać obecne i przyszłe pokolenia przed zbrodniczym i nieludzkim systemem komunistycznym. / The Katyn Monument, just like the newly opened Museum of the Victims of Communism, should warn the present and future generations about the criminal and inhuman Communist system.

 

NIEPRZEMYŚLANA DECYZJA CZY CELOWE ZNIEWAŻENIE POLONII.

Niedawno otwarte zostało w Waszyngtonie, blisko Białego Domu, Muzeum Ofiar Komunizmu.  Muzeum to upamiętnia ofiary i pokazuje światu prawdziwe i przerażające oblicze zbrodniczego systemu.  Niestety horror komunizmu nie dla wszystkich narodów jest historią przeszłości. Istnieją nadal totalitarne państwa komunistyczne zniewalające własnych obywateli i stwarzające zagrożenie dla swoich sąsiadów i świata.

Trwa zbrodnicza i krwawa wojna wywołana przez Rosję na Ukrainie.  Stany Zjednoczone i prawie cały świat ją potępia i solidaryzując się z Ukrainą pomaga jej militarnie i ekonomicznie.  Wszyscy ponosimy koszty tej barbarzyńskiej wojny.

Dlatego z entuzjazmem powitaliśmy otwarcie, w tak prestiżowym miejscu, tak długo oczekiwanego Muzeum oddajacego cześć zamęczonym ofiarom komunistycznego ludobójstwa.

Zastanówmy się jednak, co byście powiedzieli gdyby ktoś w Waszyngtonie podjął decyzję, by zwiedzających do Muzeum Ofiar Komunizmu albo Muzeum Holokaustu wpuszczać tylko małym tylnym wejściem, zamurowując frontowe drzwi?  Pewno uznalibyście to za zniewagę zarówno dla ofiar, jak i dla oddających hołd ich pamięci.

Nieprawdopodobne, a jednak coś podobnego wydarzy się w Jersey City, a dotyczy Pomnika Katyńskiego, miejsca symbolizującego pamięć Polaków zamordowanych w Katyniu przez ludobójczy komunistyczny Związek Sowiecki. Pomnik Katyński, tak jak nowo otwarte Muzeum Ofiar Komunizmu, powinien ostrzegać obecne i przyszłe pokolenia przed zbrodniczym i nieludzkim systemem komunistycznym.

Po nieudanej próbie usuniecia Pomnika, władze miasta podjęły decyzję zasłonięcia go od frontu barierą ławek z wysokimi na prawie 6 stóp oparciami, murem oporowym i wałem ziemnym z zasadzonymi krzakami, uniemożliwiając tym samym organizowanie uroczystości katyńskich przez Polonię.  

Jedyne dojście do pomnika, jak gdyby dla jego ośmieszenia, pozostawiono od tyłu.

Może trzeba mieć nadzieję, ze ta próba oszpecenia, umniejszenia i marginalizacji Pomnika nie jest celowym znieważeniem Polonii, a tylko nieprzemyślaną decyzją niebiorącą pod uwagę symbolicznego znaczenia Pomnika Katyńskiego, jego wagi historycznej i aktualnej sytuacji w kraju i na świecie.

Może jednak należy wierzyć, że władze Jersey City uznając znaczenie Pomnika Katyńskiego w świetle otwartego niedawno Muzeum Ofiar Komunizmu, zreflektują się i zmienią swoją decyzję.   Przypomnijmy jednak, że te władze walczą z Pomnikiem od 4 lat, najpierw usiłując go zlikwidować, później przenieść w inne, mało godne miejsce.  Czy zatem zasługują te władze na  zaufanie i wiarę w ich dobrą wolę ze strony opinii publicznej?  

A MISGUIDED DECISION OR DELIBERATE INSULT TO POLISH AMERICANS

The Museum of the Victims of Communism has recently opened in Washington, DC, close to the White House.  This museum commemorates the victims and shows the world the true and terrifying face of that criminal system. Unfortunately, the horror of Communism is not just a history of the past for all nations.  There are still totalitarian Communist states enslaving their own citizens and posing a threat to neighboring countries and the world.

A criminal and bloody war started by Russia continues in Ukraine.  The United States and almost the entire world condemn it and, in solidarity with Ukraine, help it militarily and economically.  We all bear the cost of this barbaric war.

That is why we enthusiastically welcome the opening of the long-awaited Museum that honors the martyred victims of Communist genocide, particularly because its location in such a prestigious place.

But consider, what would you say if someone in Washington made the decision to admit visitors to the Museum of Victims of Communism or the Holocaust Museum only through a small back entrance, permanently blocking the front door?  You would probably find it an insult to both the victims and those who pay tribute to their memory.

Yet, something similar is going to happen in Jersey City, and it concerns the Katyn Monument, which memorizes Poles murdered in Katyn by the genocidal Communist Soviet Union.  The Katyn Monument, just like the newly opened Museum of the Victims of Communism, should warn the present and future generations about the criminal and inhuman Communist system.

After an unsuccessful attempt to remove the Monument, the city authorities decided to cover it from the front with a barrier of benches with almost 6-foot-high backrests, a retaining wall and an earthen rampart with planted bushes, thus preventing Polish Americans from organizing Katyn celebrations.  The only access to the monument, was left from the rear, as if to purposely ridicule it.

Perhaps, one should hope that this attempt to disfigure, diminish and marginalize the Monument is not a deliberate insult to the Polish American community, but only a misguided decision that does not take into account the symbolic significance of the Katyn Monument, its historical importance and the current situation in the country and in the world.

Perhaps, it should be believed that the Jersey City authorities, recognizing the importance of the Katyn Monument in the light of the recently opened Museum of Communism Victims, will reflect and change their decision. However, please be reminded that these authorities have been fighting the Monument for 4 years, first trying to remove it altogether, then move it to another, less dignified place.  So, do these authorities deserve the trust and faith in their goodwill on the part of the public?

 

Eugene Brzyski / Andrzej Burghardt