Poland – “Our nation was saved here,” emphasized the rabbi. Poles who were saving Jews were honored in Warsaw

Today – during the ceremony in Warsaw Zoological Garden – the Order of Antonina i Jan Żabiński has been awarded to Poles who saved Jews during World War II. Among the nominees were Natalia Jakoniuk with her family, the family of Jan Kawczyński and sisters of the Congregation of the Franciscan Sisters of the Family of Mary. “Our nation was saved here by magnificent, beautiful heroes,” Rabbi Shalom Ber Stambler said.

The place of the ceremony is not accidental – it was at the Warsaw zoo during the Second World War Antonin and Jan Żabiński hid about 300 Jews from the Warsaw ghetto. Decorations for them. Żabińskich, awarded by the Jonny Daniels Foundation From The Depths, goes to people who could not obtain formal awards from the Yad Vashem Institute for formal reasons.

This year, the Sisters of the Franciscan Sisters of Mary’s Sisters have been honored with the lives of more than 750 Jews – children and the elderly. The number of survivors by the sisters is steadily increasing as the people rescued by sisters or their families continue to report. Of the list of 120 sisters involved in saving Jews, only four were awarded the Yad Vashem Medal, the rest of whom were never honored.

Another distinguished person was Natalia Jakoniuk with her family. She, her siblings, parents and many other families from the village of Przeradz Mały, 120 km away from Warsaw, kept Jews during the war. The third award was posthumously awarded to the family of Daniel Kawczynski, who is a member of the British Parliament. His grandfather’s brother, Jan Kawczyński and his wife Helena and 10-year-old daughter Magdalena were murdered for the help of the Jews. The family has never been awarded.

The ceremony was attended by representatives of the Jewish community and the highest Polish state authorities. In his speech, Senate Marshal Stanisław Karczewski thanked the activities of Jonny Daniels, President of the Foundation From The Depths.

“What you do is great, great, deserves the highest praise. Thank you very much, because you find in the history of these people those people who probably already long to be rewarded, but thank you for that. The Lord is doing so much for our peoples – Polish and Jewish – to be closer together,” said Karczewski.

The President of Law and Justice talked about the problem of the rebellion in Europe of anti-Semitism and the significant role of the State of Israel.

“Today, anti-Semitism often manifests itself as hostility towards the state of Israel, characteristic of the European Left, but also of other political forces that function in Europe and appeal to the highest values, ” said Jaroslaw Kaczynski. – Israel is not a small country, it is a country that has proved that not the population, but the power of spirit and mind and determination and courage are of greatness, also of the size of nations and states. Israel is a state in its own great way as a proof of the power of the spirit, and also that there is supreme power over us, divine, which decides everything. Without it, Israel could not exist – he added.

“Today anti-Semitism today is precisely against this state. One who very often cuts away from the Holocaust, who speaks of hate speech, who rejects various facts in order to deny everything that is in the history of our civilization important, what is decisive, and what is to decide that this civilization, the most benevolent man of all that has ever existed in history has to survive – explained J. Kaczyński. He added that Israel is the most advanced outpost of this civilization.

Heroes of the Jews will always be remembered as the leaders, the bravest of the brave ones, as those who defended in the most extreme conditions the values of this civilization – emphasized PiS President.
Rabbi Shalom Ber Stambler expressed his great gratitude to the Poles who saved the Jews.

– In Yiddish there is a proverb – less talk, more thinking and more to do – this slogan was in the spirit of the heroes who risked their lives and their family for someone else. Here spirituality has helped them. The more we focus on spirituality, the less we share. Our nation here was saved by magnificent, beautiful heroes, “said the rabbi.

Artur Hofman from the Jewish Social and Cultural Society in Poland pointed out the need to create a center for the Righteous Among the Nations in Poland.

“We want Polish Jews to show especially Polish youth what heroes have released their country,” Hofman emphasized.

The Yad Vashem Institute recognized over 6600 Poles as Righteous Among the Nations (the biggest number of awards among all nations). According to estimates by some historians, about 100,000 Poles are entitled to the award.

Source: PAP, niezalezna.pl, TVP Info


“Nasz naród został tutaj ocalony” – podkreślił rabin. W Warszawie uhonorowano Polaków ratujących Żydów

Dziś – podczas uroczystości w warszawskim ogrodzie zoologicznym – uhonorowano odznaczeniami im. Antoniny i Jana Żabińskich, Polaków ratujących Żydów w czasie II wojny światowej. Wśród nagrodzonych znaleźli się Natalia Jakoniuk wraz z rodziną, rodzina Jana Kawczyńskiego oraz siostry ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. – Nasz naród został tutaj ocalony przez wspaniałych, pięknych bohaterów – powiedział rabin Szalom Ber Stambler.

Miejsce uroczystości jest nieprzypadkowe – to właśnie w warszawskim zoo podczas II wojny Antonina i Jan Żabiński ukrywali około 300 Żydów z getta w Warszawie. Odznaczenia im. Żabińskich, przyznawane przez fundację From The Depths Jonny’ego Danielsa, trafiają do osób, które nie mogły z powodów formalnych otrzymać wyróżnienia z Instytutu Yad Vashem.

W tym roku odznaczenia otrzymały siostry ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Mary , które ocaliły życie ponad 750 Żydom – dzieciom i osobom starszym. Liczba ocalonych przez siostry stale wzrasta, gdyż nadal zgłaszają się osoby uratowane przez siostry lub ich rodziny. Z listy 120 sióstr zaangażowanych w ratowanie Żydów tylko cztery zostały odznaczone medalem Yad Vashem, reszta z nich nigdy nie została uhonorowana.

Kolejną odznaczoną osobą była Natalia Jakoniuk wraz z rodziną. Ona, jej rodzeństwo, rodzice i wiele innych rodzin z wioski Przeradz Mały, leżącej 120 km od Warszawy, przechowywali Żydów w czasie wojny. Trzecie odznaczenie wręczono pośmiertnie rodzinie Daniela Kawczyńskiego, który jest członkiem Parlamentu Brytyjskiego. Brat jego dziadka, Jan Kawczyński wraz z żoną Heleną oraz 10-letnią córką Magdaleną zostali zamordowani za pomoc Żydom. Rodzina nigdy nie została odznaczona.

Podcza uroczystości obecni byli przedstawiciele środowisk żydowskich oraz najwyższych polskich władz państwowych. W swoim wystąpieniu, Stanisław Karczewski, marszałek Senatu, podziękował za działalność Jonny’ego Danielsa, prezesa fundacji From The Depths.

To co pan robi jest wielkie, wspaniałe, zasługuje na najwyższe uznanie. Dziękuję bardzo bo pan odnajduje w historii tych ludzi te osoby, które pewnie już dawno należało nagrodzić, ale dziękuję za to. Pan robi tak wiele aby nasze narody – polski i żydowski – były bliżej siebie – powiedział Karczewski.

Prezes Prawa i Sprawiedliwości mówił o problemie odradzającego się w Europie antysemityzmu oraz o znaczącej roli państwa Izrael.

Dziś antysemityzm bardzo często przejawia się jako wrogość wobec państwa Izrael, charakterystyczna dla europejskiej lewicy, ale także innych sił politycznych, które funkcjonują w Europie i odwołują się do najwyższych wartości – powiedział Jarosław Kaczyński.  – Izrael nie jest małym państwem, jest krajem, które udowodniło, że nie ilość ludności, a siła ducha i umysłu oraz determinacja i odwaga stanowią o wielkości, także o wielkości narodów i państw. Izrael jest państwem na swój realny sposób wielkim jako dowód siły ducha, a także tego, że tam nad nami jest siła najwyższa, boska, która o wszystkim decyduje. Bez niej Izrael nie mógłby istnieć – dodał.

– Dziś właśnie przeciwko temu państwu kieruje się współczesny antysemityzm. Ten, który bardzo często odcina się od Holokaustu, który mówi o mowie nienawiści, który odrzuca najróżniejsze fakty po to, by zaprzeczyć temu wszystkiemu, co jest w historii naszej cywilizacji ważne, co jest rozstrzygające i co ma zdecydować, że ta cywilizacja, najbardziej życzliwa człowiekowi ze wszystkich, które dotąd w historii istniały, ma przetrwać – tłumaczył J. Kaczyński. Dodał, że to Izrael jest najbardziej wysuniętą placówką tej cywilizacji.

Bohaterowie ratujący Żydów będą zawsze pamiętani jako czołówka, jako najdzielniejsi z dzielnych, jako ci, którzy bronili w najskrajniejszych warunkach wartości tej cywilizacji – podkreślił prezes PiS.

Rabin Szalom Ber Stambler wyrażał ogromną wdzięczność Polakom ratującym Żydów.

– W jidysz jest przysłowie – mniej mówić, więcej myśleć i jeszcze więcej robić – to hasło było w duchu bohaterów, którzy ryzykowali życie swoje i swojej rodziny dla kogo innego. Tutaj pomogła im duchowość. Im więcej skupiamy się na duchowości, tym mniej nas dzieli. Nasz naród tutaj został ocalony przez wspaniałych, pięknych bohaterów – mówił rabin.

Artur Hofman z Towarzystwa Kulturalno-Społecznego Żydów w Polsce zaznaczył potrzebę stworzenia w Polsce centrum Sprawiedliwych wśród Narodów Świata.

Chcemy tam my, polscy Żydzi, pokazywać szczególnie polskiej młodzieży, jakich bohaterów wydał ich kraj – podkreślił Hofman.

Tytułem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, przyznawanym przez instytut Yad Vashem, otrzymało ponad 6600 Polaków. Stanowią oni najliczniejszą grupę wśród uhonorowanych tym tytułem. Według szacunków niektórych historyków, na nagrodę zasłużyło nawet 100 tys. Polaków.

Źródło: PAP, niezalezna.pl, TVP Info