Poland – Day of the Polish Diaspora and Poles Abroad

Day of the Polish Diaspora and Poles Abroad

The Polish Diaspora and Poles Abroad Day, celebrated on May 2, was established by the Sejm of the Republic of Poland on the initiative of the Polish Senate in 2002 “in recognition of the longstanding achievements and contributions of the Polish diaspora and Poles abroad in regaining Polish independence, as well as their loyalty and attachment to Polishness, in addition to helping the homeland In the most difficult moments.”


On the occasion of today’s holiday celebrating the Polish diaspora and Poles abroad, I thank you for your dedication to the homeland, for cultivating Polish heritage, language and culture, and for promoting a positive image of Poland all over the world. On my own behalf and that of Polish diplomacy I also wish you success in your personal, professional and public life. I hope that you will not only keep in touch with our country, but that you will also return to it, as our doors are always open to you. I also have a deep hope for further successful cooperation aimed at strengthening the good name of Poland and the even better promotion of the achievements made by Poles beyond our borders.

Witold Waszczykowski

Minister of Foreign Affairs

According to the Ministry of Foreign Affairs, between 18-20 million Poles live outside the country – about 12.5 million in North and South America, 4.3 million in Western Europe and 1.5 million in Eastern Europe. The largest Polish diaspora is located in the United States, where in 2012 over 9.6 million people declared their Polish origin.

In a speech delivered in Poland’s Sejm in February 2017, Foreign Minister Witold Waszczykowski stressed that “the Polish diaspora and Poles living abroad occupy a unique place in the foreign policy of the Republic of Poland. They are members of our Polish family, a part of Poland in the farthest corners of the world.”

The Polish government maintains contacts with the Polish diaspora and Poles living abroad in many ways, including through the “Government Programme for Cooperation with the Polish diaspora and Poles Abroad in 2015-2020”, defining strategic goals: supporting the teaching of Polish, teaching about Poland and in the Polish language, strengthening Polish identity and providing opportunities to participate in national culture, strengthening Polish communities abroad, supporting the return of Poles to the country and creating incentives for Polish people to settle in Poland as well as multifaceted development of contacts with Poland.

MFA Press OfficeDzień Polonii i Polaków za Granicą

Dzień Polonii i Polaków za Granicą obchodzony 2 maja został ustanowiony przez Sejm RP z inicjatywy Senatu RP w 2002 roku w „dowód uznania wielowiekowego dorobku i wkładu Polonii i Polaków za granicą w odzyskanie przez Polskę niepodległości, wierność oraz przywiązanie do polskości, a także pomoc Ojczyźnie w najtrudniejszych momentach.”

Z okazji dzisiejszego święta Polonii i Polaków za granicą dziękuję za Państwa oddanie sprawom Ojczyzny, za pielęgnowanie polskiego dziedzictwa, języka i kultury, a także promowanie pozytywnego wizerunku Polski na całym świecie. W imieniu moim i polskiej dyplomacji życzę Państwu także sukcesów zarówno w życiu osobistym, zawodowym i w sferze publicznej. Liczę, że nie tylko będziecie Państwo utrzymywać kontakty z naszym Krajem, ale także będziecie do niego powracać, gdyż nasze drzwi pozostają dla Państwa zawsze otwarte. Żywię też głęboką nadzieję na dalszą udaną współpracę na rzecz dobrego imienia Polski i jeszcze skuteczniejszego promowania dorobku Polaków poza granicami naszego kraju.

Witold Waszczykowski

Minister Spraw Zagranicznych

Według danych MSZ, między 18-20 milionów Polaków żyje poza granicami kraju – ok. 12,5 mln w Ameryce Północnej i Południowej, 4,3 mln w Europie Zachodniej oraz 1,5 mln w Europie Wschodniej. Największa polska diaspora znajduje się w Stanach Zjednoczonych, gdzie w 2012 roku polskie pochodzenie zadeklarowało ponad 9,6 mln osób.

W expose wygłoszonym w Sejmie RP w lutym 2017 roku minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski podkreślił, że „Polonia i Polacy żyjący poza granicami kraju zajmują wyjątkowe miejsce w polityce zagranicznej Rzeczpospolitej. Są członkami naszej polskiej rodziny, cząstką Polski w najdalszych zakątkach świata”.

Polski rząd pielęgnuje kontakty z Polonią i Polakami żyjącymi za granicą na wiele sposobów, m.in. poprzez „Rządowy program współpracy z Polonią i Polakami za granicą w latach 2015-2020”, definiujący strategiczne cele: wspieranie nauczania języka polskiego, w języku polskim i o Polsce, umacnianie polskiej tożsamości i zapewnienie możliwości uczestniczenia w kulturze narodowej, wzmacnianie środowisk polskich za granicą, wspieranie powrotów Polaków do kraju oraz tworzenie zachęt do osiedlania się w Polsce osób polskiego pochodzenia, a także wielopłaszczyznowy rozwój kontaktów z Polską.

Biuro Rzecznika Prasowego

Ministerstwo Spraw Zagranicznych