Polish History – the 154th anniversary of the January uprising

Source: premier.gov.pl

On 22 January 1863 an uprising broke out in the Kingdom of Poland against the Russian Empire. In February the uprising expanded to the Lithuanian territory.

Before the uprising, Polish society demonstrated strong patriotic feelings, especially in Warsaw. Various anniversaries were commemorated by national manifestations. The threat of unrest made the Russian authorities proclaim martial law in 1861. A decision to start the uprising was related with a conscription to the Imperial Russian Army of young Polish men suspected of belonging to Polish independence organizations.

Fighting guerrilla-style – Polish insurgents engaged in over one thousand battles and skirmishes. Approx. 200 thousand Polish people are estimated to have actively participated in the uprising which lasted for over 1.5 years. This move for independence cost the lives of several tens of thousands of insurgents.

Following the collapse of the uprising, the Russian authorities increased persecution of the Polish nation, by e.g. depriving the Kingdom of Poland entirely of any scraps of autonomy and closing Polish cultural and educational institutions. The process of Russification was intensified.

Despite the collapse, the January Uprising has remained a Polish symbol of heroic struggle for independence. It was the last such move for independence before in 1918 Poland again became a sovereign country. The January Uprising greatly influenced the awareness of the Polish people, which was vastly reflected in the Polish literature.


154 lat temu wybuchło powstanie styczniowe

Źródło: premier.gov.pl  

22 stycznia 1863 roku w Królestwie Polskim wybuchło powstanie przeciwko Imperium Rosyjskiemu. W lutym do powstania przystąpiły ziemie litewskie.

Przed wybuchem powstania w społeczeństwie polskim mocno odznaczał się duch patriotyczny, a głównie w Warszawie ludność demonstrowała nastroje niepodległościowe. Przy okazji rocznic odbywały się manifestacje narodowe. Zagrożenie niepokojami skłoniło władze carskie do wprowadzenia stanu wojennego w 1861 roku. Decyzja o powstaniu była związana z rozpoczęciem przez zaborcę branki do wojska młodych mężczyzn podejrzewanych o przynależność do organizacji niepodległościowych.

W czasie walk partyzanckich miało miejsce ponad tysiąc bitew i potyczek. Szacuje się, że w powstaniu trwającym ponad półtora roku wzięło udział około 200 tysięcy walczących po stronie polskiej. Zryw niepodległościowy pochłonął kilkadziesiąt tysięcy zabitych powstańców.

Po upadku powstania władze Imperium Rosyjskiego nasiliły prześladowania narodu polskiego, likwidując m.in. resztki niezależności Królestwa Polskiego oraz instytucje kultury i nauki. Zintensyfikowano proces rusyfikacji.

Powstanie styczniowe, mimo, że zakończyło się porażką strony polskiej, do tej pory pozostaje symbolem bohaterskiej walki o niepodległość. Było ono ostatnim zrywem niepodległościowym przed odzyskaniem przez Polskę państwowości w 1918 roku. Odcisnęło się ono głęboko w świadomości Polaków i jest obecne m.in. w literaturze Młodej Polski.