Polish History


The 35th anniversary  of the introduction  of the MARTIAL LAW


Source: http://dzieje.pl; author:  J. Żołnierkiewicz

On December 13, 1981 at six o’clock in the morning,  gen. Wojciech Jaruzelski gave a speech in the Polish Radio, in which he informed the Poles about the establishment of the National Salvation Military Council and the introduction of a decree of the martial law throughout the country by the State Council.

In the vast military-police operation a total of 70 thousand soldiers, 30 thousand policemen, 1,750 tanks, 1,900 combat vehicles, and 9 thousand cars were used.

Even before midnight on December 12-th the communist authorities began arresting activists of opposition and “Solidarity.” In total, in the first days of the martial law they interned about 5 thousand people detained in 49 detention centers throughout the country. During the martial law 10 thousand people were interned. A significant part of the national and regional leaders of “Solidarity”, advisers, members of the “Solidarity” union counsels of large factories, democratic opposition activists and intellectuals associated with the “Solidarity” were put in prison.

At 1 a.m., members of the State Council gathered at the Belvedere. Most of them did not know, however, what was the purpose of this nocturnal meeting. After deliberations lasting an hour and half the State Council members signed the martial law decree presented by National Salvation Military Council. Only one State Council member – Ryszard Reiff voted against it. All signed papers were backdated and bore the date December 12, 1981.

The martial law decree was incompatible with the applicable law, because the State Council could issue decrees only between sessions of the Sejm. In December the Sejm was in session and the next meeting of the chamber was set on December 15 and 16.

The exact number of the people who died as a result of the martial law is not known. The victim counts vary from several dozen to more than a hundred names. The number of the people who lost their health in this period as a result of persecution and in the course of the investigation or during street demonstrations is also unknown.

The martial law was suspended on December 31, 1982 and was lifted on July 22, 1983.35 rocznica wprowadzenia STANU WOJENNEGO w Polsce


Zródło: dzieje.pl

13 grudnia 1981 r. o godzinie szóstej rano Polskie Radio nadało wystąpienie gen. Wojciecha Jaruzelskiego, w którym informował on Polaków o ukonstytuowaniu się Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego i wprowadzeniu na mocy dekretu Rady Państwa stanu wojennego na terenie całego kraju.

W ogromnej operacji policyjno-wojskowej użyto w sumie 70 tys. żołnierzy, 30 tys. milicjantów, 1750 czołgów, 1900 wozów bojowych i 9 tys. samochodów.

Władze komunistyczne jeszcze 12 grudnia przed północą rozpoczęły zatrzymywanie działaczy opozycji i “Solidarności”. W sumie w pierwszych dniach stanu wojennego internowano około 5 tys. osób, które przetrzymywano w 49 ośrodkach odosobnienia na terenie całego kraju. Łącznie w czasie stanu wojennego liczba internowanych sięgnęła 10 tys. W więzieniach znalazła się znaczna część krajowych i regionalnych przywódców “Solidarności”, doradców, członków komisji zakładowych dużych fabryk, działaczy opozycji demokratycznej oraz intelektualistów związanych z “Solidarnością”.

O godzinie pierwszej w nocy w Belwederze zebrali się członkowie Rady Państwa, teoretycznie najważniejszego urzędu PRL. Większość z nich nie wiedziała jednak, jaki był cel tego nocnego spotkania. Po półtoragodzinnych obradach członkowie Rady Państwa przyjęli przedstawiony im dekret o wprowadzeniu stanu wojennego oraz towarzyszące mu dokumenty, przeciwko głosował jedynie przewodniczący PAX – Ryszard Reiff. Wszystkie przyjęte dokumenty były antydatowane i nosiły datę 12 grudnia 1981 r.

Dekret o wprowadzeniu stanu wojennego był niezgodny z obowiązującym wówczas prawem, ponieważ Rada Państwa mogła wydawać dekrety jedynie między sesjami Sejmu. Tymczasem sesja taka trwała, a najbliższe posiedzenie izby wyznaczone było na 15 i 16 grudnia.

Dokładna liczba osób, które w wyniku wprowadzenia stanu wojennego poniosły śmierć, nie jest znana. Przedstawiane listy ofiar liczą od kilkudziesięciu do ponad stu nazwisk. Nieznana pozostaje również liczba osób, które straciły w tym okresie zdrowie na skutek prześladowań i bicia w trakcie śledztwa czy też podczas demonstracji ulicznych.

Stan wojenny został zawieszony 31 grudnia 1982 roku, a zniesiono go 22 lipca 1983 roku.