DZIAŁANIE KONGRESU POLONII AMERYKAŃSKIEJ W CELU ZATRZYMANIA PROPONOWANEJ BUDOWY W POBLIŻU MONUMENTU KATYŃSKIEGO ANDRZEJA PITYŃSKIEGO / POLISH AMERICAN CONGRESS EFFORT TO STOP NEW CONSTRUCTION NEAR ANDRZEJ PITYNSKI’S KATYN MEMORIAL

DZIAŁANIE KONGRESU POLONII AMERYKAŃSKIEJ W CELU ZATRZYMANIA PROPONOWANEJ BUDOWY W POBLIŻU MONUMENTU KATYŃSKIEGO ANDRZEJA PITYŃSKIEGO

1.„Exchange Place Alliance Special Improvement District (EPASID)” bezskutecznie próbował w 2018 r. przenieść Pomnik Katyński w inne, mniej godne miejsce. Pomnik zawiera ziemię z Lasu Katyńskiego, gdzie w kwietniu 1940 roku, na rozkaz Stalina zamordowano 25 tysięcy polskich oficerów.

Stalin obwiniał nazistowskie Niemcy za zamordowanie polskich jeńców wojennych, którzy byli ówczesną i przyszłą elitą Polski. Było pośród nich wielu młodych oficerów rezerwy. Morderstwa i kłamstwa są standardową procedurą operacyjną dla reżimów komunistycznych na całym świecie. Szczególnie teraz w dobie ataku Rosji na Ukrainę, trzeba  przypominać o zbrodniach sowietów na polskim narodzie, zniszczeniu elit i zawładnięciu osłabionym przez wojny i pozbawionym elit polskim narodzie. Naród powoli się odradza, dlatego też ważne jest utrzymanie pamięci o zbrodniach dokonanych na Polakach. Musimy bronić pomników, takich jak Pomnik Katyński w Jersey City.

  1. W 2018 roku Rada Miasta Jersey zdecydowanie nie zgodziła się z lobby EPASID i przegłosowała, że Pomnik Katyński musi stać na zawsze na „Exchange Place”. Dzisiaj EPASID chce, aby Rada Miasta Jersey zezwoliła na nową budowę w pobliżu Pomnika Katyńskiego, która zasłoni pomnik i spowoduje, że nie będzie on dobrze widoczny. EPASID-owi nie udało się przenieść Pomnika symbolizującego pamięć o Katyniu w 2018 roku, więc w 2022 roku ta „specjalna grupa interesu” chce ukryć, tę rzeźbę z brązu Andrzeja Pityńskiego, przedstawiająca przebitego bagnetem polskiego jeńca wojennego. EPASID planuje zabudować Pomnik Katyński, tak aby nie mógł być widoczny z poziomu oczu przez ludzi przebywających na „Exchange Place”. Jeśli nie udało nam się go przenieść – to go zasłonimy- to jest cel EPASID. Co za bezczelność ze strony organizacji takiej jak EPASID aby zaprojektować pochówek wspaniałego Monumentu Katyńskiego dzieła Andrzeja Pityńskiego.

 

  1. Dziś Władimir Putin używa siły zbrojnej do odbudowy byłego Związku Radzieckiego. Wojna Putina przeciwko Ukrainie, dodaje więcej ofiar do ponad stu milionów ludzi zamordowanych przez reżimy komunistyczne na całym świecie od czasu rewolucji bolszewickiej w 1917 roku.

Pomnik Katyński to monumentalne dzieło sztuki na świecie obrazujące brutalność komunizmu.

Przydomek Jersey City to: „Okno Na Świat”.  New Jersey to miejsce, w którym wielu imigrantów osiedla się po przybyciu do Ameryki.  Pomnik Katyński przypomina zarówno nowym Amerykanom, jak i wszystkim innym, że komunizmowi, jak i wszelkim formom tyranii, należy się przeciwstawić.  Polscy żołnierze zamordowani w Katyniu przez Stalina, zapłacili najwyższą cenę za wolność!

Właśnie dlatego wielu chciałoby, aby „Exchange Place” zmieniło nazwę na „Freedom Plaza North”, gdzie wydarzenia mogłyby odbywać się w parze z tymi z „Freedom Plaza w Waszyngtonie”.

 

John Chop

 

POLISH AMERICAN CONGRESS EFFORT TO STOP NEW CONSTRUCTION NEAR ANDRZEJ PITYNSKI’S KATYN MEMORIAL

  1. The Exchange Place Alliance Special Improvement District (EPASID) tried without success in 2018 to move the Katyn Memorial, a cenotaph with soil from Katyn Forrest where, in April 1940, 25,000 Polish prisoners of war and others were murdered on Stalin’s orders. These Poles were opposed to the imposition by Soviet armed force of communism upon Poland.  Stalin blamed Nazi Germany for the mass murder of these Polish prisoners of war, many of them young reserve officers, who were Poland’s future elite.  Murder and lies are the standard operating procedures for communist regimes throughout the world. 
  2. In 2018, the Jersey City Council strongly disagreed with the EPASID real estate lobby and voted that the Katyn Memorial must stand in perpetuity in Exchange Place. Today, EPASID wants the Jersey City Council to authorize new construction near the Katyn Memorial which will mask the memorial thereby concealing it from view. EPASID was unable to move the Katyn Memorial in 2018, so in 2022 this special interest group wants to bury Andrzej Pitynski’s larger-than-life-size bronze sculpture of a Polish prisoner of war bayonetted on Stalin’s orders. EPASID wants to bury the Katyn Memorial so it cannot be seen at eye level by people in Exchange Place.  If we can’t move it —we will bury it — this is the goal of EPASID. What effrontery for an organization like EPASID, which supports the plastic and the performing arts, to engineer the burial of Pitynski’s magnificent Katyn Memorial.
  3. Today, Vladimir Putin is using armed force to restore the former Soviet Union. Putin’s war of aggression against Ukraine is adding more victims to the over one hundred million people killed by communist regimes throughout the world since the Bolshevik Revolution of 1917. The Katyn Memorial is the world’s most powerful artwork that expresses the brutishness of communism.  Jersey City’s moniker is GATEWAY TO THE WORLD.  It is a city where many immigrants settle when they arrive in America.  The Katyn Memorial reminds both new Americans and all others that communism, and by extension all forms of tyranny, must be resisted.  The Polish soldiers murdered at Katyn paid the price of freedom.  This is why many would like to see Exchange Place re-named and re-purposed as Freedom Plaza North, where events could take place in tandem with those in Freedom Plaza in Washington, DC.

John Czop