Rok 2023 Rokiem Mikołaja Kopernika w Toruniu- 2023 IS CELEBRATED AS THE YEAR OF NICOLAUS COPERNICUS (1473-1543)

Rada Miasta Torunia przyjęła dzisiaj, 15 grudnia 2022 roku, stanowisko w sprawie upamiętnienia 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika w Toruniu i nadania okolicznościowej nazwy „Rok 2023 Rokiem Mikołaja Kopernika w Toruniu”. Za głosowało 20 radnych, nikt się nie wstrzymał i nikt nie był przeciw.

Decyzja Rady Miasta Torunia o podjęciu stanowiska w sprawie ustanowienia okolicznościowej nazwy „Rok 2023 Rokiem Mikołaja Kopernika w Toruniu” nadaje odpowiednią rangę wydarzeniom okolicznościowym, naukowym, kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym, turystycznym i promocyjnym nawiązującym do dziedzictwa Mikołaja Kopernika. Stanowi też legitymację do organizacyjnego, merytorycznego i finansowego zaangażowania się Miasta Torunia w działania upamiętniające tę okrągłą rocznicę. Przedsięwzięcia rocznicowe będą podkreślać rolę oraz wkład w rozwój różnych dziedzin nauki wielkiego astronoma z Torunia.

Trzon toruńskich wydarzeń rocznicowych w roku 2023 będą stanowiły m.in. uroczysta sesja Rady Miasta Torunia, która odbędzie się w dniu 16 lutego, Światowy Kongres Kopernikański z inauguracją 19 lutego oraz częścią naukową w dniach 12-15 września, Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Mikołaju Koperniku z finałem 2 czerwca, czerwcowy Zlot Szkół Kopernikańskich, 43. Międzynarodowy Zjazd Miast Nowej Hanzy w dniach 22-25 czerwca oraz dwie wystawy przygotowane przez Muzeum Okręgowe w Toruniu: „Wokół rękopisu De revolutionibus.” (otwarcie 18 lutego) i „Misterium Słońca. Kopernik, syn Renesansu” (otwarcie 8 września). Ponadto zaplanowanych jest szereg wydarzeń kulturalnych i sportowych, które doskonale wpisują się w rocznicowe obchody.

Przypomnijmy, że 16 listopada 2022 roku Senat Rzeczpospolitej Polskiej przyjął uchwałę ustanawiającą rok 2023 Rokiem Mikołaja Kopernika.

Dowiesz się więcej o Koperniku klikając na poniższym linku.

https://toruntour.pl/6057/rok-mikolaja-kopernika-2023 

To read more about Copernicus click on above link.

The year 2023 is the Year of Nicolaus Copernicus in Toruń

Publication date: December 15, 2022
Author: Paula Gałązka
 

The City Council of Toruń adopted today, December 15, 2022, a position on commemorating the 550th anniversary of the birth of Nicolaus Copernicus in Toruń and giving the occasional name “2023 the Year of Nicolaus Copernicus in Toruń”. 20 councilors voted for it, no one abstained and no one was against it.

The decision of the Toruń City Council to take a position on the establishment of the occasional name “2023 as the Year of Nicolaus Copernicus in Toruń” gives an appropriate rank to occasional, scientific, cultural, sports, recreational, tourist, and promotional events referring to the heritage of Nicolaus Copernicus. substantive and financial involvement of the City of Toruń in activities commemorating this round anniversary.

The core of the anniversary events in Toruń in 2023 will be, among others: a ceremonial session of the City Council of Toruń, which will take place on February 16, the World Copernicus Congress with its inauguration on February 19, and the scientific part on September 12-15, the National Competition of Knowledge about Nicolaus Copernicus with the final on June 2, June Rally of Copernican Schools, 43rd International Congress of the New Hanza Cities on June 22-25 and two exhibitions prepared by the District Museum in Toruń: “Around the De revolutionibus manuscript.” (opening February 18) and Mystery of the Sun. Copernicus, son of the Renaissance” (opening on September 8). In addition, a number of cultural and sports events are planned, which perfectly fit into the anniversary celebrations.

Let us remind you that on November 16, 2022, the Senate of the Republic of Poland adopted a resolution establishing 2023 as the Year of Nicolaus Copernicus.