AKCJA – ŻĄDAJMY SPRAWIEDLIWEJ EMERYTURY Z SOCIAL SECURITY / ACTION – LET’S DEMAND A FAIR AND JUST SOCIAL SECURITY BENEFIT

ŻĄDAMY OD KONGRESU POPARCIA dla “SOCIAL SECURITY FAIRNESS ACT OF 2021” (H.R. 82 i S.1302). JEDNOCZEŚNIE ŻĄDAMY ODRZUCENIA pozornego “PUBLIC SERVANTS PROTECTION AND FAIRNESS ACT OF 2021” (H.R. 2337). /
WE DEMAND FROM THE CONGRESS A SUPPORT for the “SOCIAL SECURITY FAIRNESS ACT OF 2021” (H.R. 82 and S.1302). AT THE SAME TIME, WE DEMAND REJECTION of the sham “PUBLIC SERVANTS PROTECTION AND FAIRNESS ACT OF 2021” (H.R. 2337).

AKCJA – ŻĄDAJMY SPRAWIEDLIWEJ EMERYTURY Z SOCIAL SECURITY (BEZ POTRĄCEŃ WEP – patrz list do Kongresu)

ŻĄDAMY OD KONGRESU:

POPARCIA “SOCIAL SECURITY FAIRNESS ACT OF 2021 (H.R. 82 i S.1302).”

W tym roku do Kongresu USA został zgłoszony projekt ustawy „Social Security Fairness Act of 2021” (H.R. 82 i S. 1302) poparty przez Republikanów, Demokratów i Niezależnych.
Ten projekt ustawy eliminuje, “Government Pension Offset (GPO)” i „Windfall Elimination Provision (WEP)” z obecnej ustawy o „Social Security”. Jeżeli H.R.82 i S. 1302 stanie się prawem to automatycznie rozwiąże się problem emerytur proporcjonalnych w Polsce. Przy pobieraniu pełnej polskiej emerytury potrącenie WEP z emerytury z Social Security już nie będzie obowiązywać.

NAMÓW SWOJĄ ORGANIZACJĘ POLONIJNĄ DO POPARCIA TEJ AKCJI.

JEDNOCZEŚNIE ŻĄDAMY OD KONGRESU:

ODRZUCENIA “PUBLIC SERVANTS PROTECTION AND FAIRNESS ACT OF 2021” (H.R. 2337).

Niestety, w odpowiedzi na „Social Security Fairness Act of 2021” wpłynął do Izby Reprezentantów pozorny projekt  ustawy H.R. 2337 (poparty tylko przez Demokratów), znany jako “Public Servants Protection and Fairness Act of 2021”.  Ten projekt ustawy nie uchyla przepisów WEP a jedynie modyfikuje je wprowadzając podziały i nierówne traktowanie różnych grup emerytów. H.R. 2337dyskryminuje też legalnych imigrantów wyłączając ich całkowicie z proponowanego prawa (ich potrącenie WEP będzie obliczane jak dotychczas).


ACTION – LET’S DEMAND A FAIR AND JUST SOCIAL SECURITY BENEFIT (NO WEP CUT – see letter to Congress)

WE DEMAND FROM CONGRESS:

SUPPORT FOR “SOCIAL SECURITY FAIRNESS ACT OF 2021” (H.R. 82 and S.1302).

This year, the “Social Security Fairness Act of 2021” (H.R. 82 https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/82  and S. 1302 https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/1302 ) was submitted to the US Congress. The bill is supported by Republicans, Democrats and Independents.

The bill H.R. 82 and S. 1302 removes the “Government Pension Offset (GPO)” and “Windfall Elimination Provision (WEP)” from the current Social Security Act. If this bill becomes a law, the problem of proportional pensions in Poland will automatically be solved. The WEP deduction from your Social Security benefit will no longer be triggered by your full pension from Poland.

ASK YOUR POLONIA ORGANIZATION TO JOIN THIS ACTION.

AT THE SAME TIME, WE DEMAND FROM CONGRESS:

REJECTION OF THE “PUBLIC SERVANTS PROTECTION AND FAIRNESS ACT OF 2021” (H.R. 2337).

Unfortunately, in response to “Social Security Fairness Act of 2021”, a sham bill H.R. 2337 https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/2337  (backed only by Democrats), known as the “Public Servants Protection and Fairness Act of 2021”, was submitted. This bill does not repeal the WEP regulations, but only modifies them by dividing and treating different groups of retirees unequally. Also, the H.R. 2337 discriminates against legal immigrants by excluding them entirely from the proposed law (their WEP deduction will be calculated as before). 


APPEAL TO POLISH AMERICAN ORGANIZATIONS / LETTER TO THE CONGRESS

https://pacmissouri.org/wp-content/uploads/2021/06/WEP-2-APEAL-to-ORG-LETTER-to-CONGRESS-HR-82-S-1302-incl.-HR-2337.pdf

Please fill in and submit the enclosed ACTION’S SUPPORT DECLARATION

https://pacmissouri.org/contact-us/actions-support-declaration/