Stanowisko Stowarzyszenia “Republika Polonia” w sprawie suwerenności prawnej Rzeczypospolitej Polskiej\Position of the “Republika Polonia” Association on Legal Sovereignty of the Republic of Poland

 

Światowe Stowarzyszenie Polonii „Republika Polonia” 

Oświadczenie o stanowisku

W sprawie zagrożenia suwerenności prawnej RP

– kierując się zasadą praworządności i konstytucyjnym obowiązkiem obrony niepodległości, w tym ochrony ustrojowej i funkcjonalnej suwerenności Narodu i Państwa Polskiego;

– wobec presji międzynarodowej i krajowej zmierzającej do podważenia suwerenności prawnej Rzeczypospolitej Polskiej, presji, która ignoruje dotychczasowe osiągnięcia państwa polskiego i państw członkowskich Unii Europejskiej, wyrażone w wieloletnim orzecznictwie konstytucyjnym sądy;

– wobec poważnego zagrożenia suwerennej egzystencji Państwa Polskiego i naruszenia prawa Polski do kształtowania własnego ustroju i stanowienia własnego prawa, bezprecedensowe zagrożenie, mające na celu pozbawienie Polski podstawowych atrybutów suwerenności z powodu wymuszonego powstania superpaństwa w miejsce Unii Europejskiej, wbrew woli stron traktatów europejskich;

– wobec praktyk legislacyjnych instytucji UE, które rutynowo przekraczają uprawnienia przyznane im w traktatach europejskich i naruszają zasady prawa międzynarodowego publicznego, a tym samym rażąco naruszają praworządność i podstawowe zasady demokracji; 

Światowe Stowarzyszenie Polonii „Republika Polonia” stwierdza, że ​​Komisja Europejska i Trybunał Sprawiedliwości UE:

– naruszają umowną zasadę równości państw członkowskich UE oraz obowiązek poszanowania tożsamości narodowej państw członkowskich UE, wynikający z ich podstawowych struktur politycznych i konstytucyjnych, tym samym zabierając uprawnienia nie przyznane im przez Polskę, z naruszeniem prawa międzynarodowego traktatów, w szczególności z naruszeniem art. 4, art. 1 i 2 Traktatu z Lizbony oraz art. 67 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w związku z art. 2 Traktatu z Lizbony;

– pod pozorem realizacji ogólnych zasad zawartych w traktatach europejskich organy UE podejmują działania legislacyjne wykraczające poza kompetencje przyznane im w traktatach europejskich przez państwa członkowskie. Normy tworzone poza granicami określonymi w traktatach europejskich podważają status „prawa europejskiego” i przewidują sankcje pozbawione legitymacji wykonawczej, ponieważ wykraczają poza ramy prawne dozwolone przez traktaty europejskie, a zatem są pozbawione demokratycznego prawowitość;

– nie stosują prawa europejskiego, w tym zasad określonych w traktatach, do wszystkich państw członkowskich UE w jednolity, niedyskryminujący sposób, interpretując i wdrażając je w sposób selektywny i dyskryminujący na podstawie względów politycznych lub ideologicznych;

– stosują przemoc instytucjonalną, wzywając polskie sądownictwo do łamania zasad i niszczenia struktur polskiego sądownictwa ukształtowanych przez Konstytucję RP i starannie rozwijanych przez lata przez ustawy i orzecznictwo. Proces ten odbywa się z naruszeniem prawa obywateli polskich do rzetelnego procesu sądowego i niezwłocznego rozpoznania sprawy przez kompetentnego, bezstronnego i niezawisłego sędziego, z naruszeniem prawa do rzetelnego procesu sądowego. Takie nieodpowiedzialne działania zagrażają również pewności obrotu prawnego, zagrażając tym samym relacjom biznesowym. 

– dążyć do wywołania anarchii w życiu publicznym i podważyć podstawową zasadę demokratycznego państwa prawa poprzez wezwanie polskiego sądownictwa do łamania konstytucyjnych zasad zawartych w Konstytucji RP. Skutkuje to naruszeniem zasady pewności prawa i prawa do rzetelnego procesu sądowego. 

– zachęcać i upoważniać polskich sędziów do kwestionowania prerogatyw prezydenta w zakresie legitymacji Prezydenta RP do nadawania sędziom uprawnień sądowniczych do sprawowania wymiaru sprawiedliwości.

– podważają konstytucyjną prerogatywę Prezydenta RP do powoływania sędziów.

W związku z powyższym:

Światowy Związek Polonii „Republika Polonia” przyjmuje z aprobatą orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego RP z dnia 7 października 2021 r. potwierdzające, że kompetencje organów RP nie delegowanych traktatowo do organy międzynarodowe nie mogą być sprawowane przez organy międzynarodowe, którym Polska nie delegowała takich kompetencji. Ponadto wprowadzenie w Polsce norm opartych na orzeczeniach TSUE stojących ponad Konstytucją RP lub sprzecznych z Konstytucją RP niszczy polski system prawny i stanowi utratę przez Polskę suwerenności prawnej.

Z zadowoleniem przyjmujemy iw pełni popieramy stanowisko Trybunału Konstytucyjnego RP, że kształtowanie wymiaru sprawiedliwości w RP jest elementem polskiego ustroju konstytucyjnego i suwerennej tożsamości Państwa Polskiego. Dlatego też kompetencja do kształtowania wymiaru sprawiedliwości należy do wyłącznej kompetencji Rzeczypospolitej Polskiej i polskiego ustawodawcy. Jako takie nie mogą być nigdy przekazywane Unii Europejskiej ani żadnemu innemu organowi międzynarodowemu. 

Tym samym ingerujące w system polskiego sądownictwa orzeczenia TSUE weszły w wyłączną sferę polskiej tożsamości konstytucyjnej, daleko wykraczając tym samym poza kompetencje organów UE na mocy traktatów europejskich.

Niniejszym wzywamy do:

– usunięcie z polskiego sądownictwa sędziów, którzy kwestionują nadrzędność i nienaruszalność konstytucyjnych zasad kształtujących polskie sądownictwo;

– pozbawienia sędziów immunitetu w zakresie czynów stanowiących naruszenie art. 8 Konstytucji RP, zgodnie z którym Konstytucja RP jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej;

– przywrócenie aktywności i rozszerzenie działalności Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w celu zapewnienia realizacji gwarancji prawa do sądu, w tym prawa do niezwłocznego rozpoznania sprawy przez kompetentnego, bezstronnego, bezstronnego, i niezawisły sędzia;

– przyjęcie stałego mechanizmu współpracy Prezydenta z rządem w celu systematycznego poddawania kontroli Trybunału Konstytucyjnego orzeczeń TSUE i prawa wtórnego UE pod kątem zgodności z Konstytucją RP;

– wprowadzenie ustawy nakazującej badanie norm prawa zewnętrznego pod kątem zgodności z Konstytucją RP.

Niniejszym wzywamy wszystkie państwa członkowskie UE do sprzeciwu wobec nieuprawnionej ingerencji organów UE w konstytucyjne prerogatywy państwa członkowskiego UE.

Apelujemy do wszystkich ludzi dobrej woli o wsparcie Polski w tej walce o to, aby państwa członkowskie Unii Europejskiej nie stały się obiektem nieuprawnionej ingerencji organów Unii Europejskiej naruszającej suwerenną tożsamość narodów europejskich.

Zarząd Stowarzyszenia Republika Polonii

10 października 2021

Opublikowane za: https://republikapolonia.pl/2021/11/position-of-the-republika-polonia-on-legal-sovereignty-of-the-republic-of-poland/

World Association of Polish Diaspora “Republika Polonia” 

Position Statement

Concerning Threat to Legal Sovereignty of the Republic of Poland

– guided by the principle of the rule of law and the constitutional duty to defend independence, including the protection of the systemic and functional sovereignty of the Polish Nation and State;

– in view of international and domestic pressure aimed at undermining the legal sovereignty of the Republic of Poland, the pressure that ignores the precedent achievements of the Polish State and of the European Union Member States, as expressed in the long-standing jurisprudence of national constitutional courts;

– in view of the serious threat to the sovereign existence of the Polish State and the challenge to the rights of Poland to determine its own political system and make its own laws, the unprecedented threat that is aimed at stripping Poland of its fundamental attributes of sovereignty due to the forced emergence of the superstate in place of the European Union, against the will of the parties to the European Treaties;

– in view of legislative practices of the EU institutions, which routinely exceed the powers vested in them by the European Treaties and violate the principles of public international law, thus grossly violate the rule of law and the fundamental principles of democracy; 

The World Association of Polish Diaspora “Republika Polonia” concludes that the European Commission and the Court of Justice of the EU:

– violate the contractual principle of equality of the EU Member States as well as the obligation to respect national identities of the EU Member States inherent in their fundamental political and constitutional structures, thereby seizing powers not granted to them by Poland, in violation of the international treaties, in particular in violation of Article 4, Articles 1 and 2 of the Lisbon Treaty and Article 67 of the Treaty on the Functioning of the European Union in conjunction with Article 2 of the Lisbon Treaty;

– under the guise of implementing general principles laid down in the European Treaties, the EU bodies take legislative actions that go beyond the competences conferred upon them in the European Treaties by the Member States. The norms created outside the limits set forth pursuant to the European Treaties undermine the status of “European law” and provide for sanctions that are lacking the legitimacy for enforcement because they are outside the legal framework authorized by the European Treaties, hence are devoid of democratic legitimacy;

– fail to apply European laws, including principles set forth in the treaties, to all EU Member States in a uniform, nondiscriminatory manner, interpreting and implementing them selectively and in a discriminatory way on the basis of political or ideological considerations;

– use institutional violence by calling on the Polish judiciary to violate the principles and destroy the structures of the Polish judicial system shaped by the Polish Constitution and carefully developed over the years by statutes and case law. This process takes place in violation of the rights of the Polish citizens to a fair trial and a case reviewed promptly by a competent, impartial and independent judge, in violation of the right to due process of law. Such irresponsible actions also jeopardize the certainty of legal transactions thereby endangering business relations. 

– seek to cause anarchy in public life and undermine the fundamental principle of a democratic state of the law by calling on the Polish judiciary to violate the constitutional principles set forth in the Polish Constitution. This results in a violation of the principle of legal certainty and the right to a fair trial. 

– encourage and empower Polish judges to challenge presidential prerogatives with respect to the legitimacy of the President of Poland to confer judicial powers on judges to administer justice.

– undermine the constitutional prerogative of the President of the Republic of Poland to appoint judges.

In view of the foregoing:

The World Association of the Polish Diaspora “Republika Polonia” accepts with approval, the decision of the Constitutional Tribunal of the Republic of Poland of October 7, 2021, confirming that the competencies of the organs of the Republic of Poland not delegated through the treaties to international organs cannot be exercised by international organs to which Poland has not delegated such competencies. Furthermore, the implementation in Poland of norms based on the judgments of the CJEU that stand above the Polish Constitutional or are contrary to the Polish Constitution destroys the Polish legal system and constitutes the loss of legal sovereignty by Poland.

We welcome and fully support the position of the Constitutional Tribunal of the Republic of Poland that the shaping of the system of justice in the Republic of Poland is an element of the Polish constitutional system and sovereign identity of the Polish State. Therefore, the competence to shape the judicial system is the exclusive competence of the Republic of Poland and the Polish legislator. As such shall never be transferred to the European Union or any other international body. 

Thus, the judgments of the CJEU interfering with the system of the Polish judiciary have entered the exclusive sphere of Polish Constitutional identity, thereby going far beyond the powers vested in the bodies of the EU via European treaties.

We hereby call for:

– the removal from the Polish judiciary of those judges who question the supremacy and inviolability of constitutional principles shaping the Polish judiciary;

– the removal of immunity for judges with respect to acts constituting a violation of Article 8 of the Polish Constitution, according to which the Polish Constitution is the supreme law of the Republic of Poland;

– the restoration of the activity and expansion of the activity of the Disciplinary Chamber of the Supreme Court to ensure the implementation of guarantees of the right to a fair trial, including the right to have a case promptly heard by a competent, nonpartisan, impartial, and independent judge;

– to adopt a permanent mechanism of cooperation between the President and the government with a view to systematically subjecting CJEU rulings and secondary EU legislation to the scrutiny of the Constitutional Court for compliance with the Polish Constitution;

– the introduction of the law that mandates the examination of norms of external law for compliance with the Polish Constitution.

We hereby call upon all EU Member States to object to the unauthorized interference of EU bodies in constitutional prerogatives of the EU Member State.

We hereby call upon all people of goodwill to support Poland in this fight to make sure that the Member States of the European Union do not become objects of unauthorized interferences by the organs of the European Union that violate the sovereign identity of the European nations.

Board of Directors of the Republika Polonia Association

October 10, 2021

Published after: https://republikapolonia.pl/2021/11/position-of-the-republika-polonia-on-legal-sovereignty-of-the-republic-of-poland/